2.I级体检(全部I级年检、I级-91部招飞适用)

    |     2017年4月21日   |   眼科体检攻略   |     评论已关闭   |    1455一、病史采集                                           检查难度★


二、远视力检查                                       检查难度★★★★


三、近视力检查                                        检查难度★★


四、色觉检查                                            检查难度★★★


五、外眼及眼附属器                                 检查难度★


六、显斜检查                                            检查难度★★


七、屈光间质检查                                      检查难度★★


八、眼底检查                                             检查难度★